Aanleg fietsstraat

Definitief verkeersbesluit fase 7

De inspraakprocedure voor het plan “Grote Kruising, fase 7” is afgerond. De kern van dit plan is het maken van een “fietsstraat” vanaf het Koningin Wilhelminaplein tot aan de Treviso/Verbindingsweg en op de Oude Tiendweg.

Ontvangen reacties
De gemeente heeft 100 reacties ontvangen. In opdracht van het college van burgemeester en wethouders zijn deze zorgvuldig en met inzet van deskundigen beoordeeld en gewogen. Ook is daarbij natuurlijk onderzocht waar en hoe verbeteringen mogelijk zijn op het ontwerpplan waarmee de inspraak is gestart.

Tussentijds overleg
De aandacht ging tijdens de inspraakprocedure in het bijzonder uit naar de afsluiting van de afrit en oprit bij het Koningin Wilhelminaplein. Projectwethouder Timm en wijkwethouder Van der Wal hebben met een aantal voor- en tegenstanders van deze afsluiting gesproken. Het was een constructief overleg, waarin pro’s en contra’s goed zijn doorgesproken en een mogelijke oplossing op tafel kwam.

Het inspraakrapport
Dit alles, namelijk de reacties uit de buurt, de afwegingen die wij daarbij gemaakt hebben en de aanpassingen die daaruit zijn voortgevloeid, is uitgewerkt in een inspraakrapport. Dat rapport is in de vergadering van het college van B&W van 30 november vastgesteld. En daarmee is het plan voor fase 7 definitief geworden.

Het verkeersbesluit
Om het plan te kunnen uitvoeren is een formeel verkeersbesluit nodig. Dit besluit is intussen genomen, eveneens in de vergadering van 30 november. U vindt het besluit op deze pagina alsmede in de Staatscourant. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Doorgevoerde aanpassingen

Definitief verkeersbesluit fase 7

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en

 

Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

Gelet op:

 

  • artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen

 

van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd voor wegen die niet in het beheer zijn van een medeoverheid;

 

  • artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

  • Artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg die tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 

  • artikel 12 van het BABW ingevolge waarvan de plaatsing of verwijdering van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 

  • artikel 14 van het BABW ingevolge de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht;

 

  • artikel 34 van het BABW ingevolge waarvan het bevoegd gezag in tijdelijke omstandigheden zoals de uitvoering van werken, opdooi, doorweekte toestand van een weg of weggedeelte, dreigend gevaar of andere dingende omstandigheden verkeerstekens als bedoeld in artikel 12 BABW kunnen worden geplaatst alsmede maatregelen als bedoeld in artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 kunnen worden uitgevoerd;

 

  • artikel 37 van het BABW ingevolge waarvan de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel geschiedt krachtens een verkeersbesluit indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of tot de tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen;

 

  • artikel 24 BABW ingevolge waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

 

  • de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

  • de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen de doorstroming van het verkeer bij de Algeraweg, Algerabrug en C.G. Roosweg (N210) en Grote Kruising, hierna te noemen: Algera Corridor bevorderen;

 

  • ten behoeve van de waarborging van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg en om de doorstroming van de Algera Corridor en de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Oud-Krimpen te verbeteren het noodzakelijk is om:

 

 

 

  • het aandeel doorgaand verkeer op de wegen in Oud-Krimpen en in het bijzonder de Rotterdamseweg tussen het Koningin Wilhelminaplein en de Industrieweg te verlagen;

 

  • de kans op conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers die van en naar de Algerabrug rijden op de druk bereden fietsroute Algerabrug – Rotterdamseweg – Industrieweg, te verkleinen;

 

  • de kans op conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers komende uit de Wethouder Hoogendijktunnel te verminderen;

 

  • de kans op conflicten tussen overstekende fietsers/voetgangers en gemotoriseerd verkeer op de Industrieweg ter hoogte van de Oosterstraat te verminderen;

 

  • de verkeersveiligheid voor fietsers op de Oude Tiendweg die onderdeel uitmaakt van de belangrijke fietsroute tussen de kern Krimpen en Stormpolder/Fast Ferry, te verbeteren;

 

  • de bereikbaarheid van Oud-Krimpen voor gemotoriseerd verkeer en hulpdiensten in stand te houden;

 

  • de kans op conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer ter hoogte van de aansluiting Rotterdamseweg / Oude Tiendweg met de Industrieweg, te verminderen;

 

  • Bovengenoemde doelstellingen bereikt worden door:
    • de toe- en afrit C.G. Roosweg naar het Koningin Wilhelminaplein af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer waarvan nood- en hulpdiensten worden uitgezonderd;
    • een aansluiting te maken op de Oude Tiendweg voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen ter hoogte van de Parallelweg, om daarmee de bereikbaarheid en (verkeers)leefbaarheid van Oud-Krimpen en met name de Lekdijk in stand te houden wanneer de aansluiting voor gemotoriseerd op de C.G. Roosweg ter hoogte van het Koningin Wilhelminaplein wordt afgesloten;
    • de bestaande rijbaan van de Rotterdamseweg tussen het Koningin Wilhelminaplein en de Oude Tiendweg in te richten als fietsstraat waarbij gemotoriseerd verkeer uitsluitend in één richting mag rijden en wel in de richting van het Koningin Wilhelminaplein naar de Oude Tiendweg;
    • tevens de bestaande rijbaan van de Oude Tiendweg tussen de Rotterdamseweg en Parallelweg in te richten als fietsstraat waarbij gemotoriseerd verkeer vanaf de Rotterdamseweg uitsluitend in één richting rijdt tot aan de Oosterstraat en vanaf de Oosterstraat tot aan de Parallelweg in beide richtingen is toegestaan;
    • een verbeterde aansluiting te maken van de Wethouder Hoogendijktunnel op de Rotterdamseweg;
    • de toerit vanaf de Industrieweg vanuit de richting Stormpolder naar de Oude Tiendweg ter hoogte van het kruispunt met de C.G. Roosweg voor alle verkeer af te sluiten door een verhoogde middenberm te realiseren tussen de Oude Tiendweg en de Industrieweg;
    • de fiets- en voetgangersoversteek op de Industieweg ter hoogte van de Oosterstraat op te heffen;

 

  • bovengenoemde maatregelen en overige, ter ondersteuning dienende, maatregelen inzichtelijk zijn gemaakt in de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1;

 

  • toegepaste verkeerstekens op of aan de weg inzichtelijk zijn gemaakt in de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1 en zullen worden geplaatst volgens bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

  • uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de situering van een bushalte op locatie 1 en het daarmee gepaard gaande geluidseffect van optrekkende en afremmende bussen niet tot merkbare geluidbelasting op de gevels van de bestaande woningen leidt;

 

  • uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de fysieke wijzigingen door de maatregelen aan de , Industrieweg, Oude Tiendweg, Rotterdamseweg en Lekdijk voor de meeste aanliggende woningen niet tot een merkbare toename van de geluidbelasting leidt en hiermee voldoen aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

 

  • de grenswaarden voor luchtkwaliteit na realisatie van de bovengenoemde maatregelen niet worden overschreden;

 

  • er diverse onderzoeken ten grondslag liggen aan de uit te voeren maatregelen en deze te vinden zijn in bijlage 2 van dit besluit;

 

  • de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeersweg 1994;

 

  • overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit.

 

Besluiten,

 

met overneming van de genoemde overwegingen:

 

  1. De toe- en afrit C.G. Roosweg naar het Koningin Wilhelminaplein af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd hulpdiensten en fietsverkeer.

 

  1. De toerit vanaf de Industrieweg vanuit de richting Stormpolder naar de Oude Tiendweg ter hoogte van het kruispunt met de C.G. Roosweg voor alle verkeer af te sluiten.

 

  1. Een verplicht fietspad in te stellen op de Grote Kruising van Rotterdamseweg naar Treviso.

 

  1. Een fietsstraat in te stellen tussen het Koningin Wilhelminaplein en de Rotterdamseweg, op de Oude Tiendweg en op de Treviso (gedeeltelijk) en Verbindingsweg;

 

  1. Op de Oude Tiendweg en de Rotterdamseweg vanaf het Koningin Wilhelminaplein tot aan de Oosterstraat éénrichtingsverkeer in te stellen, waarbij gemotoriseerd verkeer uitsluitend vanaf het Koningin Wilhelminaplein in de richting van de Oosterstraat mag rijden.

 

  1. Een nieuwe ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer voor Oud-Krimpen te realiseren ter hoogte van de aansluiting Parallelweg met de Oude Tiendweg.

 

  1. De fiets- en voetgangersoversteek Treviso/Oosterstraat op te heffen.

 

  1. De aansluiting Treviso op de Industrieweg hierop aan te passen.

 

  1. De route Verbindingsweg/Treviso voor doorgaand autoverkeer definitief af te sluiten. Hierdoor vervalt de eindtermijn uit het eerder genomen Verkeersbesluit afsluiten Treviso en Verbindingsweg voor autoverkeer.

 

  1. De busbaan op de C.G. Rooslaan bij het Koningin Wilhelminaplein met 100 tot 150 meter te verlengen.

 

  1. Genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening inclusief de daarbij te plaatsen of te verwijderen bebording conform bijlage 1 van de RVV 1990.

 

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare

 

bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van de

 

gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

 

Krimpen aan den IJssel, 30 november 2021

 

Hoogachtend,

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

Mr. drs. A.E. Bosker

 

Directeur Ruimte

 

Bijlage 1:

 

  • Plantekening
Plantekening fase 7

Bijlage 2:

 

  • “Verkeersplan Oud-Krimpen”, XTNT, 31 augustus 2021.

 

  • “Aanleg fietsstraat”, Brochure gemeente Krimpen aan den IJssel, augustus 2021.

 

  • “Memo geluidssituatie wegverkeerslawaai nieuwe aansluiting Parallelweg” oktober 2021.

 

  • “Inspraakrapport Project “de Grote Kruising”, fase 7, 30 november 2021”
Verkeersplan Oud-KrimpenAanleg fietsstraatMemo geluidssituatie wegverkeerslawaai nieuwe aansluiting ParallelwegInspraakrapport Project “de Grote KruisingDefinitief verkeersbesluit fase 7