28 juni 2019

Verkeersbesluit verlegging wisselstrook
Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel besluiten om de wisselstrook van de Algeracorridor te verleggen en overige maatregelen te treffen om de wisselstrook te realiseren. Dit besluit is genomen gelet de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.
Zie voor dit besluit www.overheid.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.

Rapporten

Inspectierapport flora en fauna bouwterrein N210/C.G. Roosweg

Nota van Inspraak

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek geluid