De inspraakprocedure voor het plan “Grote Kruising, fase 7” is afgerond. De kern van dit plan is het maken van een “fietsstraat” vanaf het Koningin Wilhelminaplein tot aan de Treviso/Verbindingsweg en op de Oude Tiendweg.

Ontvangen reacties
De gemeente heeft 100 reacties ontvangen. In opdracht van het college van burgemeester en wethouders zijn deze zorgvuldig en met inzet van deskundigen beoordeeld en gewogen. Ook is daarbij natuurlijk onderzocht waar en hoe verbeteringen mogelijk zijn op het ontwerpplan waarmee de inspraak is gestart.

Tussentijds overleg
De aandacht ging tijdens de inspraakprocedure in het bijzonder uit naar de afsluiting van de afrit en oprit bij het Koningin Wilhelminaplein. Projectwethouder Timm en wijkwethouder Van der Wal hebben met een aantal voor- en tegenstanders van deze afsluiting gesproken. Het was een constructief overleg, waarin pro’s en contra’s goed zijn doorgesproken en een mogelijke oplossing op tafel kwam.

Het inspraakrapport
Dit alles, namelijk de reacties uit de buurt, de afwegingen die wij daarbij gemaakt hebben en de aanpassingen die daaruit zijn voortgevloeid, is uitgewerkt in een inspraakrapport. Dat rapport is in de vergadering van het college van B&W van 30 november vastgesteld. En daarmee is het plan voor fase 7 definitief geworden.

Het verkeersbesluit
Om het plan te kunnen uitvoeren is een formeel verkeersbesluit nodig. Dit besluit is intussen genomen, eveneens in de vergadering van 30 november. U vindt het besluit op deze pagina alsmede in de Staatscourant. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Doorgevoerde aanpassingen

Definitief verkeersbesluit fase 7

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en

 

Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

Gelet op:

 

  • artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen

 

van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd voor wegen die niet in het beheer zijn van een medeoverheid;

 

  • artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

  • Artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg die tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 

  • artikel 12 van het BABW ingevolge waarvan de plaatsing of verwijdering van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 

  • artikel 14 van het BABW ingevolge de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht;

 

  • artikel 34 van het BABW ingevolge waarvan het bevoegd gezag in tijdelijke omstandigheden zoals de uitvoering van werken, opdooi, doorweekte toestand van een weg of weggedeelte, dreigend gevaar of andere dingende omstandigheden verkeerstekens als bedoeld in artikel 12 BABW kunnen worden geplaatst alsmede maatregelen als bedoeld in artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 kunnen worden uitgevoerd;

 

  • artikel 37 van het BABW ingevolge waarvan de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel geschiedt krachtens een verkeersbesluit indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of tot de tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen;

 

  • artikel 24 BABW ingevolge waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

 

  • de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

  • de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen de doorstroming van het verkeer bij de Algeraweg, Algerabrug en C.G. Roosweg (N210) en Grote Kruising, hierna te noemen: Algera Corridor bevorderen;

 

  • ten behoeve van de waarborging van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg en om de doorstroming van de Algera Corridor en de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Oud-Krimpen te verbeteren het noodzakelijk is om:

 

 

 

  • het aandeel doorgaand verkeer op de wegen in Oud-Krimpen en in het bijzonder de Rotterdamseweg tussen het Koningin Wilhelminaplein en de Industrieweg te verlagen;

 

  • de kans op conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers die van en naar de Algerabrug rijden op de druk bereden fietsroute Algerabrug – Rotterdamseweg – Industrieweg, te verkleinen;

 

  • de kans op conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers komende uit de Wethouder Hoogendijktunnel te verminderen;

 

  • de kans op conflicten tussen overstekende fietsers/voetgangers en gemotoriseerd verkeer op de Industrieweg ter hoogte van de Oosterstraat te verminderen;

 

  • de verkeersveiligheid voor fietsers op de Oude Tiendweg die onderdeel uitmaakt van de belangrijke fietsroute tussen de kern Krimpen en Stormpolder/Fast Ferry, te verbeteren;

 

  • de bereikbaarheid van Oud-Krimpen voor gemotoriseerd verkeer en hulpdiensten in stand te houden;

 

  • de kans op conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer ter hoogte van de aansluiting Rotterdamseweg / Oude Tiendweg met de Industrieweg, te verminderen;

 

  • Bovengenoemde doelstellingen bereikt worden door:
    • de toe- en afrit C.G. Roosweg naar het Koningin Wilhelminaplein af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer waarvan nood- en hulpdiensten worden uitgezonderd;
    • een aansluiting te maken op de Oude Tiendweg voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen ter hoogte van de Parallelweg, om daarmee de bereikbaarheid en (verkeers)leefbaarheid van Oud-Krimpen en met name de Lekdijk in stand te houden wanneer de aansluiting voor gemotoriseerd op de C.G. Roosweg ter hoogte van het Koningin Wilhelminaplein wordt afgesloten;
    • de bestaande rijbaan van de Rotterdamseweg tussen het Koningin Wilhelminaplein en de Oude Tiendweg in te richten als fietsstraat waarbij gemotoriseerd verkeer uitsluitend in één richting mag rijden en wel in de richting van het Koningin Wilhelminaplein naar de Oude Tiendweg;
    • tevens de bestaande rijbaan van de Oude Tiendweg tussen de Rotterdamseweg en Parallelweg in te richten als fietsstraat waarbij gemotoriseerd verkeer vanaf de Rotterdamseweg uitsluitend in één richting rijdt tot aan de Oosterstraat en vanaf de Oosterstraat tot aan de Parallelweg in beide richtingen is toegestaan;
    • een verbeterde aansluiting te maken van de Wethouder Hoogendijktunnel op de Rotterdamseweg;
    • de toerit vanaf de Industrieweg vanuit de richting Stormpolder naar de Oude Tiendweg ter hoogte van het kruispunt met de C.G. Roosweg voor alle verkeer af te sluiten door een verhoogde middenberm te realiseren tussen de Oude Tiendweg en de Industrieweg;
    • de fiets- en voetgangersoversteek op de Industieweg ter hoogte van de Oosterstraat op te heffen;

 

  • bovengenoemde maatregelen en overige, ter ondersteuning dienende, maatregelen inzichtelijk zijn gemaakt in de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1;

 

  • toegepaste verkeerstekens op of aan de weg inzichtelijk zijn gemaakt in de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1 en zullen worden geplaatst volgens bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

  • uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de situering van een bushalte op locatie 1 en het daarmee gepaard gaande geluidseffect van optrekkende en afremmende bussen niet tot merkbare geluidbelasting op de gevels van de bestaande woningen leidt;

 

  • uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de fysieke wijzigingen door de maatregelen aan de , Industrieweg, Oude Tiendweg, Rotterdamseweg en Lekdijk voor de meeste aanliggende woningen niet tot een merkbare toename van de geluidbelasting leidt en hiermee voldoen aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

 

  • de grenswaarden voor luchtkwaliteit na realisatie van de bovengenoemde maatregelen niet worden overschreden;

 

  • er diverse onderzoeken ten grondslag liggen aan de uit te voeren maatregelen en deze te vinden zijn in bijlage 2 van dit besluit;

 

  • de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeersweg 1994;

 

  • overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit.

 

Besluiten,

 

met overneming van de genoemde overwegingen:

 

  1. De toe- en afrit C.G. Roosweg naar het Koningin Wilhelminaplein af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd hulpdiensten en fietsverkeer.

 

  1. De toerit vanaf de Industrieweg vanuit de richting Stormpolder naar de Oude Tiendweg ter hoogte van het kruispunt met de C.G. Roosweg voor alle verkeer af te sluiten.

 

  1. Een verplicht fietspad in te stellen op de Grote Kruising van Rotterdamseweg naar Treviso.

 

  1. Een fietsstraat in te stellen tussen het Koningin Wilhelminaplein en de Rotterdamseweg, op de Oude Tiendweg en op de Treviso (gedeeltelijk) en Verbindingsweg;

 

  1. Op de Oude Tiendweg en de Rotterdamseweg vanaf het Koningin Wilhelminaplein tot aan de Oosterstraat éénrichtingsverkeer in te stellen, waarbij gemotoriseerd verkeer uitsluitend vanaf het Koningin Wilhelminaplein in de richting van de Oosterstraat mag rijden.

 

  1. Een nieuwe ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer voor Oud-Krimpen te realiseren ter hoogte van de aansluiting Parallelweg met de Oude Tiendweg.

 

  1. De fiets- en voetgangersoversteek Treviso/Oosterstraat op te heffen.

 

  1. De aansluiting Treviso op de Industrieweg hierop aan te passen.

 

  1. De route Verbindingsweg/Treviso voor doorgaand autoverkeer definitief af te sluiten. Hierdoor vervalt de eindtermijn uit het eerder genomen Verkeersbesluit afsluiten Treviso en Verbindingsweg voor autoverkeer.

 

  1. De busbaan op de C.G. Rooslaan bij het Koningin Wilhelminaplein met 100 tot 150 meter te verlengen.

 

  1. Genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening inclusief de daarbij te plaatsen of te verwijderen bebording conform bijlage 1 van de RVV 1990.

 

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare

 

bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van de

 

gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

 

Krimpen aan den IJssel, 30 november 2021

 

Hoogachtend,

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

Mr. drs. A.E. Bosker

 

Directeur Ruimte

 

Bijlage 1:

 

  • Plantekening
Plantekening fase 7

Bijlage 2:

 

  • “Verkeersplan Oud-Krimpen”, XTNT, 31 augustus 2021.

 

  • “Aanleg fietsstraat”, Brochure gemeente Krimpen aan den IJssel, augustus 2021.

 

  • “Memo geluidssituatie wegverkeerslawaai nieuwe aansluiting Parallelweg” oktober 2021.

 

  • “Inspraakrapport Project “de Grote Kruising”, fase 7, 30 november 2021”
Verkeersplan Oud-KrimpenAanleg fietsstraatMemo geluidssituatie wegverkeerslawaai nieuwe aansluiting ParallelwegInspraakrapport Project “de Grote KruisingDefinitief verkeersbesluit fase 7

26 januari
Verkeersbesluit tijdelijke maatregelen fase 6 project “de Grote Kruising”,  Krimpen aan den IJssel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en

 

Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

Gelet op:

 

  • artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen

 

van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd voor wegen die niet in het beheer zijn van een medeoverheid;

 

  • artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

  • Artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg die tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 

  • artikel 12 van het BABW ingevolge waarvan de plaatsing of verwijdering van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 

  • artikel 14 van het BABW ingevolge de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht;

 

  • artikel 34 van het BABW ingevolge waarvan het bevoegd gezag in tijdelijke omstandigheden zoals de uitvoering van werken, opdooi, doorweekte toestand van een weg of weggedeelte, dreigend gevaar of andere dingende omstandigheden verkeerstekens als bedoeld in artikel 12 BABW kunnen worden geplaatst alsmede maatregelen als bedoeld in artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 kunnen worden uitgevoerd;

 

  • artikel 37 van het BABW ingevolge waarvan de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel geschiedt krachtens een verkeersbesluit indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of tot de tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen;

 

  • artikel 24 BABW ingevolge waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;

 

 

 

Overwegende dat:

 

  • de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

  • de in dit besluit genoemde tijdelijke verkeersmaatregelen voor de reconstructie de doorstroming van het verkeer bij de C.G. Roosweg (N210), Industrieweg en Tiendweg hierna te noemen: Grote Kruising te bevorderen;

 

  • in de periode tussen april tot november 2021 de reconstructie plaats vindt van de noordoostzijde van de Grote Kruising (fase 6.02) en het zuidelijke deel van de Grote Kruising in de periode tussen december 2021 en juni 2022 wordt gereconstrueerd en daarmee een nieuwe tijdelijke verkeerssituatie wordt ingesteld(fase 6.03);

 

  • door de voorgestelde fasering een aantal verkeersbewegingen niet meer mogelijk is op de Grote Kruising en hiervoor verschillende omleidingsroutes en verkeersmaatregelen getroffen zullen worden om de doorstroming en bereikbaarheid te waarborgen;

 

  • omwille van de verkeersveiligheid de maximum snelheid op de wegvakken ter hoogte van de werkzaamheden op de Grote Kruising en tussen de Grote Kruising en rotonde Carpe Diëm verlaagd zal worden naar 30km/uur;

 

  • komende vanuit beide richtingen op de N210 het in fase 6.02 en 6.03 niet mogelijk is af te slaan naar de Nieuwe Tiendweg ter hoogte van het Grote Kruispunt;

 

  • vanwege de ontnomen mogelijkheid om af te slaan naar de Nieuwe Tiendweg op het Grote Kruispunt, het verkeer met bestemming Nieuwe Tiendweg zal worden omgeleid;

 

  • voor deze genoemde omleiding geldt dat (vracht)verkeer komende vanaf de Algerabrug omgeleid zal worden via de rotonde Carpe Diëm en rotonde N210- Krimpenerbosweg, om vervolgens via de Krimpenerbosweg, Vijverlaan en Moderato te worden omgeleid naar de Nieuwe Tiendweg.

 

  • het (vracht)verkeer komende uit de Krimpenerwaard en de Tiendweg zal ter hoogte van de Krimpenerbosweg eveneens over de Vijverlaan en Moderato omgeleid worden naar de Nieuwe Tiendweg.

 

  • het verkeer Krimpen uit op de Nieuwe Tiendweg tijdens de reconstructie in fase 6.02 in de avondspits het gemotoriseerd verkeer niet zijnde lijnbussen en vrachtverkeer vanuit Krimpen naar de Algerabrug via een bypass langs het werk naar de hoofdrijbaan wordt geleid;

 

  • de wisselstrook in beide fases blijft functioneren als in de huidige situatie: in de ochtendspits in de richting van Capelle, en tussen 14 en 20 uur in de richting van Krimpen. In het afgelopen jaar is al een nieuwe wisselstrook aangelegd zodat er extra werkruimte is. Omdat de wisselstrook alleen geschikt is voor licht verkeer is er voor vrachtverkeer naar Crimpenhof een bewegwijzerde omleidingsroute ingesteld.

 

  • het verkeer van Krimpen uit op de Nieuwe Tiendweg naar de Algerabrug mogelijk in fase 6.03 in de avondspits weer via de kruising rijden, afhankelijk van o.a. het al dan niet functioneren van de nieuwe verkeersregelinstallatie.

 

  • ter ontsluiting van het uitgaande verkeer vanuit de industrieweg een tijdelijke bypass in één richting is voorzien (fase 6.02 en 6.03) ter hoogte van huisnummer Treviso 60 naar de N210 in oostelijke richting;

 

  • dat verlenging van de invoegstrook (fase 6.02 en fase 6.03) in combinatie met een snelheidsbeperking nodig is om verkeer van de Industrieweg goed te kunnen laten invoegen op de C.G. Roosweg (N210).

 

  • verkeer dat vanuit deze Industrieweg komt met bestemming Capelle aan den Ijssel of Rotterdam ter hoogte van de rotonde Carpe Diëm hier zal kunnen keren in de richting van de Algerabrug;

 

 

 

  • ter ontsluiting van het ingaande verkeer naar de Industrieweg komende vanaf de Algerabrug in fase 6.02 er de mogelijkheid is om gebruik te maken van een tijdelijke rechtsaffer ter hoogte van de bestaande rechtsaffer;

 

  • ter ontsluiting van het ingaande verkeer naar de Industrieweg komende vanaf de Algerabrug in fase 6.03 gebruik kan worden gemaakt van een bypass langs de bypass als in fase 6.02 voor het uitgaande verkeer van de Industrieweg.

 

  • de Oude Tiendweg en Rotterdamseweg vanuit de Industrieweg in beide richtingen en in beide fases bereikbaar blijven voor gemotoriseerd verkeer;

 

  • ter hoogte van de Industrieweg het verkeer vanuit Krimpenerwaard richting Stormpolder omgeleid wordt via de Algerabrug naar Capelseplein (fase 6.02 en 6.03);

 

  • de doelgroepenstrook bij Carpe Diëm ingezet wordt voor het gemotoriseerd verkeer van de Krimpenerwaard naar de Grote kruising, zodat de rotonde de afslaande bussen en de keerbewegingen van verkeer van Stormpolder naar Capelle kan verwerken;

 

  • de buslijnen naar Krimpen (97/98 en 196) allemaal rijden via Carpe Diëm van en naar Krimpen.

 

  • het huidige busstation vervalt en de buslijnen van en naar de Krimpenerwaard halteren op de C.G. Roosweg, vooruitlopend op de nieuwe situatie;

 

  • de buslijnen van en naar Krimpenerwaard halteren aan de nieuwe noordelijke halte op de C.G, Roosweg nabij wethouder Hoogendijk-Tunnel;

 

  • de buslijnen van en naar Krimpenerwaard halteren aan een tijdelijke zuidelijke halte op de C.G.Roosweg ter plaatse van einde voetpad vanuit wethouder Hoogendijk -Tunnel;

 

  • de buslijnen op de Grote Kruising in fase 6.02 de weg delen met het gemotoriseerd verkeer;

 

  • de buslijnen richting Algerabrug op de Grote Kruising in fase 6.02 uit moeten voegen over de bypass vanuit Nieuwe Tiendweg om te kunnen halteren aan de noordelijke bushalte;

 

  • de buslijnen op de Grote Kruising in fase 6.03 vanuit Krimpenerwaard de busbaan weer kunnen gebruiken;

 

  • de buslijnen op de grote Grote Kruising richting Krimpenerwaard de rijbaan delen met het gemotoriseerd verkeer;

 

  • ter bevordering van de veiligheid en doorstroming een tijdelijke VRI te plaatsen in beide fases op Carpe Diëm voor passage van bussen en een veilige fietsoversteek;

 

  • de hulpdiensten moeten gebruik kunnen blijven maken van korte aanrijdroutes naar Krimpen aan de IJssel op de Grote Kruising. Vooral van en naar Stormpolder en de Penitiaire inrichting. Dat betekent dat er altijd een nooddoorsteek door het werk beschikbaar moet zijn, die bij calamiteiten gebruikt kan worden door de hulpdiensten.

 

  • de hulpdiensten gebruik kunnen maken van een nooddoorsteek via de bussluis tussen de rotonde Carpe Diëm en Overtourelaan en hierdoor de westelijke bussluis tijdelijk wordt verwijderd;

 

  • ter bevordering van de veiligheid en de doorstroming in beide fases het fietspad Treviso in twee richtingen wordt afgesloten en fietsers worden omgeleid via de Oosterstraat;

 

  • het fietspad vanuit fietserstunnel Wethouder Hoogendijk-Tunnel richting Nieuwe Tiendweg afgesloten wordt in beide fases en de fietsers omgeleid worden via raadhuisplein;

 

 

 

  • monitoring van verkeer in beide fases op doorstromingsproblemen op de volgende routes nodig is:
    • Wilhelminaplein – Rotterdamseweg – Noorderstraat
    • Noorderstraat – Tuinstraat – Lekdijk – Parallelweg
    • IJsseldijk – Lekdijk – Parallelweg
    • Krimpenerbosweg/ Vijverlaan en rotonde N210 (filevorming C.G. Roosweg-oost)
    • Slotlaan- Ketensedijk (Capelle) • Riviumboulevard – Ijsseldijk – Nijverheidstraat (Capelle)

 

  • bovengenoemde maatregelen en overige, ter ondersteuning dienende, maatregelen inzichtelijk zijn gemaakt in de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1;

 

  • toegepaste verkeerstekens op of aan de weg inzichtelijk zijn gemaakt in de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1 en zullen worden geplaatst volgens bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

  • Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat er in de situatie waarbij de werkzaamheden (fase 6.02 en fase 6.03) aan de Grote Kruising plaatsvinden sprake is van vrij hoge geluidbelasting op bestaande woningen. De richtwaarde van 73 dB wordt niet overschreden in deze tijdelijke situatie. Door uit te gaan van een snelheid van 30km/uur heeft dit een gunstig akoestisch effect. Maatregelen om de geluidbelasting verder te reduceren zijn niet aanwezig of zijn onvoldoende effectief.

 

  • er diverse onderzoeken ten grondslag liggen aan de uit te voeren maatregelen en deze te vinden zijn in bijlage 2 van dit besluit;

 

  • de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeersweg 1994;

 

  • overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit.

 

 

 

Besluiten,

 

met overneming van de genoemde overwegingen:

 

  1. de verkeersmaatregelen instellen ten behoeve van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg tijdens de fasering van de werkzaamheden voor de reconstructie Grote Kruising waardoor een aantal verkeersbewegingen niet meer mogelijk is en (vracht)verkeer omgeleid wordt via een bypass en rotondes Capelseplein, Carpe Diëm en Krimpenerbos-Vijverlaan;

 

  1. de rijstrookindeling op de toeleidende richtingen naar de Grote Kruising ten opzichte van de huidige situatie te veranderen en het verlagen van de maximum snelheid naar 30km/uur;

 

  1. het functioneren van de wisselstrook blijft functioneren als in de huidige situatie: in de ochtendspits in de richting van Capelle, en tussen 14 en 20 uur in de richting van Krimpen.

 

  1. de uitvoegstrook op de C.G. Roosweg in de richting van de Industrieweg te verlengen;

 

  1. de doelgroepenstrook bij Carpe Diëm te laten gebruiken door het verkeer van de Krimpenerwaard naar de Grote kruising, zodat de rotonde de afslaande bussen en de keerbewegingen van verkeer van Stormpolder naar Capelle kan verwerken;

 

  1. een tijdelijke VRI te plaatsen op Carpe Diëm voor een veilige fietsoversteek en passage van bussen;

 

  1. de bussen naar Krimpen (97/98 en 196) allemaal rijden via Carpe Diëm van en naar Krimpen. Het huidige busstation vervalt en de buslijnen van en naar de Krimpenerwaard halteren op de C.G. Roosweg, vooruitlopend op de nieuwe situatie;

 

  1. de bussen halteren aan een tijdelijke bushalte ten zuiden op de C.G.Roosweg ter plaatse van einde voetpad vanuit wethouder Hoogendijktunnel

 

  1. de hulpdiensten gebruik moeten kunnen blijven maken van korte aanrijdroutes naar Krimpen aan de IJssel. Vooral van en naar Stormpolder en de Penitiaire inrichting. Dat betekent dat er altijd een nooddoorsteek door het werk beschikbaar moet zijn, die bij calamiteiten gebruikt kan worden door de hulpdiensten.

 

  1. de hulpdiensten gebruik moeten kunnen maken van een nooddoorsteek via de bussluis tussen de rotonde Carpe Diëm en Overtourelaan hierdoor de westelijke bussluis tijdelijk wordt verwijderd;

 

  1. het fietspad Treviso en het fietspad vanuit fietserstunnel Wethouder Hoogendijk-Tunnel richting Nieuwe Tiendweg afgesloten en omgeleid;

 

  1. monitoring van verkeer in beide fases op doorstromingsproblemen op verschillende routes nodig is;

 

  1. genoemde verkeersmaatregelen aan te leggen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening inclusief de daarbij te plaatsen of te verwijderen bebording conform bijlage 1 van de RVV 1990.

 

 

 

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare

 

bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van de

 

gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

 

Krimpen aan den IJssel, 26 januari 2021

 

 

 

Hoogachtend,

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

 

 

Mr. drs. A.E. Bosker

 

Directeur Ruimte

 

 

Bijlage 1 Fase 6.02 V1 (Verkeersbesluit)Bijlage 1 Fase 6.03 V1 (Verkeersbesluit)

Bijlage 2:

 

  • “Verkeersafwikkeling op de Algeracorridor”, Goudappel Coffeng, mei 2018.

 

  • “Reconstructie Grote Kruising” (beoordeling faseringsplan), XTNT 17-12-2020

 

  • “memo geluidssituatie tijdelijke situatie, Rho adviseurs 07-01-2021v

26 januari
Verkeersbesluit rotonde Krimpenerbosweg-Vijverlaan, Krimpen aan den IJssel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en

 

Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

Gelet op:

 

  • artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen

 

van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd voor wegen die niet in het beheer zijn van een medeoverheid;

 

  • artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

  • Artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg die tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 

  • artikel 12 van het BABW ingevolge waarvan de plaatsing of verwijdering van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 

  • artikel 14 van het BABW ingevolge de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht;

 

  • artikel 34 van het BABW ingevolge waarvan het bevoegd gezag in tijdelijke omstandigheden zoals de uitvoering van werken, opdooi, doorweekte toestand van een weg of weggedeelte, dreigend gevaar of andere dingende omstandigheden verkeerstekens als bedoeld in artikel 12 BABW kunnen worden geplaatst alsmede maatregelen als bedoeld in artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 kunnen worden uitgevoerd;

 

  • artikel 37 van het BABW ingevolge waarvan de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel geschiedt krachtens een verkeersbesluit indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of tot de tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen;

 

  • artikel 24 BABW ingevolge waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

 

  • de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

  • de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen de verkeersveiligheid, doorstroming op de T Kruising Krimpenerbosweg en Vijverlaan bevorderen;

 

  • als gevolg van de werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie bij de C.G. Roosweg (N210), Industrieweg en Nieuwe Tiendweg hierna te noemen: Grote Kruising er een omleidingsroute wordt ingesteld voor verkeer komende vanuit de Algrabrug met bestemming Krimpen;

 

  • deze omleidingsroute over het kruispunt Krimpenerbosweg – Vijverlaan wordt geleid;

 

  • er zonder aanvullende maatregelen aan dit kruispunt als gevolg van de toename van het verkeer vanwege de omleidingsroute een stagnatie van de verkeersafwikkeling op dit kruispunt zal optreden in de avondspits;

 

  • met een toenemende verkeersintensiteit naast een stagnerende verkeersafwikkeling ook de verkeersveiligheid onder druk komt te staan;

 

  • de Krimpenerbosweg en Vijverlaan beide in het vigerende verkeer en vervoersplan zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingswegen;

 

  • de fietsroutes gelegen aan het kruispunt allen zijn aangemerkt als hoofdfietsroutes;

 

  • een stagnerende verkeersafwikkeling en de verslechtering van de verkeersveiligheid op dit kruispunt wordt voorzien naar aanleiding van verkeerskundig onderzoek hiernaar;

 

  • het om die reden noodzakelijk is om de afwikkelcapaciteit van dit kruispunt te vergroten;

 

  • in het kader van de principes ‘Duurzaam Veilig Verkeer’ kruispunten van ontsluitingswegen bij voorkeur worden vormgegeven als rotonde of als een met verkeerslichten geregeld voorrangskruispunt;

 

  • met het oog om de vergroting van de afwikkelcapaciteit van de kruising, een reconstructie van het bestaande kruispunt noodzakelijk is;

 

  • indien het kruispunt gereconstrueerd dient te worden, een rotonde vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen de voorkeur heeft;

 

  • de keuze voor een rotonde is gestoeld op integrale afweging waarin geconcludeerd kan worden dat:
    • een rotonde de capaciteit van de T-Kruising vergroot en de doorstroming waarborgt;
    • de verkeersveiligheid wordt geoptimaliseerd door het instellen van een voorrangsregeling, waarin fietsers in de voorrang komen en daarmee de doorstroming van het fietsverkeer op deze hoofdfietsroutes geborgd is;
    • de verkeersveiligheid wordt geoptimaliseerd door het aanleggen van twee veilige oversteekplaatsen voor voetgangers door middel van zebrapaden en een gefaseerde oversteekmogelijkheid;

 

  • een rotonde op deze locatie al voorzien was en reeds opgenomen is in de meerjarenplanning;

 

  • de keuze voor een rotonde als gevolg van de ingestelde omleidingsroute voor het werk aan de grote kruising, de realisatie van de rotonde in planning naar voren heeft gehaald;

 

  • bovengenoemde maatregelen en overige, ter ondersteuning dienende, maatregelen inzichtelijk zijn gemaakt in de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1;

 

  • toegepaste verkeerstekens op of aan de weg inzichtelijk zijn gemaakt in de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1 en zullen worden geplaatst volgens bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

  • er een onderzoek ten grondslag ligt aan de uit te voeren maatregelen en deze te vinden zijn in bijlage 2 van dit besluit;

 

  • de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeersweg 1994;

 

  • overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit.

 

 

 

Besluiten,

 

met overneming van de genoemde overwegingen:

 

 

 

  1. de ongeregelde T-kruising, Krimpenerbosweg – Vijverlaan te vervangen door een rotonde;

 

  1. de alle eerder genomen verkeersbesluiten in te trekken die strijdig of gelijk zijn met de verkeersmaatregelen die betrekking hebben op het instellen c.q. aanwijzen van verkeersmaatregelen aan desbetreffende wegen of weggedeelten opgenomen in dit besluit;

 

  1. de eerder genomen verplichte rijrichting ten behoeve van te weren sluipverkeer ter hoogte van Ouverturelaan en Krimpenerbosweg te handhaven

 

  1. genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening inclusief de daarbij te plaatsen of te verwijderen bebording conform bijlage 1 van de RVV 1990.

 

  1. Een afschrift te zenden aan Basisteam IJsselland, Steunpunt Krimpen .

 

 

 

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare

 

bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van de

 

gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

 

 

 

Krimpen aan den IJssel, 26 januari 2021

 

 

 

Hoogachtend,

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

Mr. drs. A.E. Bosker

 

Directeur Ruimte

Bijlage 1 Tekening rotonde Vijverlaan-KrimpenerboswegBijlage 2 “Reconstructie Grote Kruising” (beoordeling faseringsplan), XTNT 17-12-2020

13 oktober 2020

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;   Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en   Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;   Gelet op:

 

  • artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd voor wegen die niet in het beheer zijn van een medeoverheid;

 

  • artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

  • artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg die tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 

  • artikel 12 van het BABW ingevolge waarvan de plaatsing of verwijdering van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 

  • artikel 14 van het BABW ingevolge de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht;

 

  • artikel 34 van het BABW ingevolge waarvan het bevoegd gezag in tijdelijke omstandigheden zoals de uitvoering van werken, opdooi, doorweekte toestand van een weg of weggedeelte, dreigend gevaar of andere dingende omstandigheden verkeerstekens als bedoeld in artikel 12 BABW kunnen worden geplaatst alsmede maatregelen als bedoeld in artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 kunnen worden uitgevoerd;

 

  • artikel 37 van het BABW ingevolge waarvan de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel geschiedt krachtens een verkeersbesluit indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of tot de tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen;

 

  • artikel 24 BABW ingevolge waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

 

  • de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

  • de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen de doorstroming van het verkeer bij de Algeraweg, Algerabrug en C.G. Roosweg (N210), hierna te noemen: Algera Corridor bevorderen;

 

 

 

  • ten behoeve van de waarborging van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg en om de doorstroming van de Algera Corridor te verbeteren het noodzakelijk is om;

 

 

 

  • het buslijnennetwerk te herschikken en het bestaande busstation nabij het winkelcentrum op te heffen en daarvoor in de plaats de bussen te laten halteren langs de C.G. Roosweg;

 

 

 

  • nog maar een gedeelte, veelal doorgaande buslijnen, van het totaal aantal bussen dat op dit moment op het busstation halteert, te laten halteren langs de C.G. Roosweg;

 

  • de overige buslijnen met een routering door Krimpen aan den IJssel niet te laten halteren langs de C.G. Roosweg en mee te laten rijden met het overige verkeer Krimpen aan den IJssel in;

 

  • de bushalte langs de C.G. Roosweg te situeren ten noordwesten van de aantakking van de fiets-/voetgangerstunnel;

 

  • de uitvoegstrook richting Strompolder te verlengen waardoor de groenstrook tussen het Wilhelminaplein en de aansluiting van de fiets-/voetgangerstunnel op de Rotterdamseweg zal komen te vervallen.

 

  • een bushalte ten noordwesten van de aantakking van de fiets-/voetgangerstunnel (hierna te noemen locatie 1) de voorkeur heeft boven een alternatieve onderzochte locatie (hierna te noemen locatie 2) langs de C.G. Roosweg tussen de Industrieweg en de fiets-/voetgangerstunnel;

 

 

 

 

 

de voorkeur voor locatie 1 is gestoeld op een integrale afweging waarin geconcludeerd kan worden dat:

 

  • er met betrekking tot de doorstroming op de C.G. Roosweg en de verkeersregeling van het kruispunt C.G. Roosweg – Industrieweg – Nieuwe Tiendweg geen onderscheid is te maken tussen locatie 1 en 2;

 

  • een bushalte op locatie 1 het eventueel in de toekomst halteren van de buslijnen naar Krimpen aan den IJssel op deze locatie mogelijk maakt, omdat bussen na het halteren vanwege de afstand tot de grote kruising nog de mogelijkheid hebben om in te voegen naar het voorsorteervak richting Nieuwe Tiendweg, zonder dat dit ten koste gaat van de doorstroming van de Algera Corridor. Dit in tegenstelling tot locatie 2 waar dit niet mogelijk is omdat de halte te dicht op de kruising gesitueerd is;

 

  • de voor de noodzakelijke doorstroming op de C.G. Roosweg te verdwijnen groenstrook zal worden vervangen met een groen (geluids)scherm ter hoogte van locatie 1, waarmee de ruimtelijke impact van een halte op deze locatie wordt weggenomen;
   Voor locatie 2 geldt dat de kans bestaat dat vanuit de busvervoerders wordt geadviseerd een haltekom te realiseren, welke vervolgens ten koste zal gaan van bestaande parkeerplaatsen, hetgeen de parkeerdruk voor de bewoners en de naastgelegen winkel negatief zal beïnvloeden en daarmee onwenselijk is;

 

  • de grootste vraag naar fietsparkeren nabij de noordelijke halte aan de C.G. Roosweg zal bestaan, maar er eveneens ter hoogte van locatie 1 naast de bushalte een kleine fietsparkeervoorziening zal worden gerealiseerd, om zodoende de kans op fietsparkeeroverlast bij locatie 1 te verkleinen;

 

  • fietsparkeervoorzieningen nabij locatie 2 alleen mogelijk zijn als dit ten koste gaat van bestaande parkeerplaatsen, hetgeen de parkeerdruk voor de bewoners en de naastgelegen winkel negatief zal beïnvloeden en daarmee onwenselijk is;

 

  • er een verkeersveilige verbinding tussen de noordelijke bushalte langs de C.G. Roosweg en locatie 1 mogelijk is waar voetgangers het fietspad vanaf de westzijde van de tunnel niet hoeven over te steken, in tegenstelling tot de voetgangersbereikbaarheid van locatie 2;

 

 

  • minder validen, om locatie 1 te bereiken, een afstand van circa 135 m dienen af te leggen, in tegenstelling tot locatie 2 waarbij tussen de 170 m en 240 m dient te worden afgelegd;

 

  • minder validen, om locatie 1 te bereiken, geen fietspaden of rijbanen hoeven te kruisen;

 

  • bovengenoemde maatregelen en overige, ter ondersteuning dienende, maatregelen inzichtelijk zijn gemaakt in de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1;

 

  • toegepaste verkeerstekens op of aan de weg inzichtelijk zijn gemaakt in de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1 en zullen worden geplaatst volgens bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

  • uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de situering van een bushalte op locatie 1 en het daarmee gepaard gaande geluidseffect van optrekkende en afremmende bussen niet tot merkbare geluidbelasting op de gevels van de bestaande woningen leidt;

 

  • uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de fysieke wijzigingen aan de C.G. Roosweg voor de meeste aanliggende woningen niet tot een merkbare toename van de geluidbelasting leidt en hiermee voldoen aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Voor de uitzonderingen wordt de noodzaak van gevelmaatregelen onderzocht;

 

  • de grenswaarden voor luchtkwaliteit na realisatie van de bovengenoemde maatregelen niet worden overschreden;

 

  • er diverse onderzoeken ten grondslag liggen aan de uit te voeren maatregelen en deze te vinden zijn in bijlage 2 van dit besluit;

 

  • de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeersweg 1994;

 

  • overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit.

 

Besluiten,   met overneming van de genoemde overwegingen:

 

  1. de uitvoegstrook op de C.G. Roosweg in de richting van de Industrieweg te verlengen;

 

  1. de rijstrookindeling op de toeleidende richtingen naar de grote kruising ten opzichte van de huidige situatie te veranderen;

 

  1. een bushalte tussen het Wilhelminaplein en de aansluiting van de fiets-/voetgangerstunnel, inclusief een aansluiting op deze tunnel en een fietsenstalling te realiseren;

 

  1. genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening inclusief de daarbij te plaatsen of te verwijderen bebording conform bijlage 1 van de RVV 1990.

 

 

 

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare   bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van de   gemeente

 

Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.   Krimpen aan den IJssel, 20 oktober 2020

 

Hoogachtend,   Namens burgemeester en wethouders,

 

Mr. drs. A.E. Bosker

 

Directeur Ruimte

 

Bijlage 1:  Verkeersbesluit CGRW Zuidzijde V2 d.d. 30-09-2020

 

Bijlage 2:  Verkeersafwikkeling op de Algeracorridor”, Goudappel Coffeng, mei 2018.

 

“Locatiekeuze halte C.G. Roosweg Zuidzijde”, HS Infra Advies, augustus 2019.

 

“Notitie doorstroming bushalte C.G. Roosweg”, XTNT, mei 2019.

 

“Doorstroming Algera Corridor – onderzoek wegverkeerslawaai ‘grote kruising’”, Rho adviseurs 28 januari 2020;

 

“Geluidbelasting bushalte C.G. Roosweg (N2010)”, Rho adviseurs, 18 maart 2019

 

“Onderzoek luchtkwaliteit Algera corridor”, Rho adviseurs, 21 mei 2019.

6 oktober 2020

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; Gelet op:

 

  • Artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd voor wegen die niet in het beheer zijn van een medeoverheid;

 

  • Artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

  • Artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg die tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 

  • Artikel 12 van het BABW ingevolge waarvan de plaatsing of verwijdering van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 

  • Artikel 14 van het BABW ingevolge de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht;

 

  • Artikel 34 van het BABW ingevolge waarvan het bevoegd gezag in tijdelijke omstandigheden zoals de uitvoering van werken, opdooi, doorweekte toestand van een weg of weggedeelte, dreigend gevaar of andere dingende omstandigheden verkeerstekens als bedoeld in artikel 12 BABW kunnen worden geplaatst alsmede maatregelen als bedoeld in artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 kunnen worden uitgevoerd;

 

  • Artikel 37 van het BABW ingevolge waarvan de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel geschiedt krachtens een verkeersbesluit indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of tot de tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen;

 

  • Artikel 24 BABW ingevolge waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

 

de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen de verkeersveiligheid en leefbaarheid op Treviso en Verbindingsweg bevorderen;

 

als gevolg van de werkzaamheden ten behoeve van het project “de grote kruising” verkeer komende vanuit zuidelijke richting op de N2010 ter hoogte van de grote kruising te maken krijgt met een mindere verkeersafwikkeling;

 

als gevolg hiervan gemotoriseerd verkeer vanuit het zuiden op de N210 zijn weg gaat vinden via Treviso en Verbindingsweg om vervolgens via de Industrieweg weer uit komen op de grote kruising;

 

dit tot gevolg heeft dat er meer doorgaand verkeer gebruik maakt van Treviso en de Verbindingsweg;

 

er sinds de werkzaamheden al verschillende meldingen van aanwonenden van deze straten zijn binnengekomen waarbij geklaagd wordt over hoge snelheden en een afname van de verkeersveiligheid;

 

Treviso en Verbindingsweg in de Verkeer en Vervoervisie van de gemeente gecategoriseerd zijn als erftoegangswegen waarbij het gebruik ervan vooral is gericht op verblijven;

 

beide wegen onderdeel uit maken van de hoofdfietsstructuur en daarin zijn aangemerkt als primaire fietsroute;

 

met de toename van het aandeel doorgaand verkeer de leefbaarheid en verkeersveiligheid onder druk komen te staan, hetgeen wordt onderschreven door de meldingen hierover van aanwonenden;

 

de werkzaamheden aan de grote kruising er sprake is van een tijdelijk mindere afwikkeling nog minimaal tot en met december 2022 zullen aanhouden, waarmee de alternatieve route eveneens tot dat moment aantrekkelijk blijft om gebruik van te maken;

 

het om die reden noodzakelijk is om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid op Treviso en de Verbindingsweg te waarborgen;

 

ten behoeve van de waarborging van de bruikbaarheid en verkeersveiligheid van de weg dit bewerkstelligd kan worden door het doorgaand autoverkeer op Treviso en Verbindingsweg te weren;

 

het weren van doorgaand verkeer bewerkstelligd kan worden door de Verbindingsweg conform bijgevoegd verkeersmaatregelenplan zo snel mogelijk maar ten minste vanaf 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022, ter hoogte van huisnummer 41 af te sluiten, waarbij (brom) fietsers en voetgangers worden uitgezonderd;

 

hiervoor ter hoogte van Verbindingsweg 41 en blokkade zal worden geplaatst, waardoor doorgaand auto en vrachtverkeer geen doorgang meer heeft , uitgezonderd (brom)fietsers en voetgangers;

 

de bereikbaarheid van de bestemmingen langs de Treviso, Tiendweg en Verbindingsweg geborgd is. Zo is de manege voor gemotoriseerd verkeer gewoon bereikbaar via de Tiendweg;;

 

een omleidingsroute instellen vanwege het afsluiten van de Treviso en Verbindingsweg noodzakelijk is ter hoogte van rotonde N210-Tiendweg en Tiendweg, om te voorkomen dat autoverkeer zich ter hoogte van de afsluiting vast rijdt;

 

de genoemde verkeersmaatregelen worden uitgevoerd, inclusief de daarbij te plaatsen of te verwijderen bebording conform bijlage 1 van de RVV 1990, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

 

de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeersweg 1994;

 

overleg heeft plaatsgevonden met een daartoe gemachtigde medewerker van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit.

 

Besluiten: met overneming van de bovengenoemde overwegingen

 

Ten behoeve van de verbetering van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, de Treviso en Verbindingsweg af te sluiten voor doorgaand auto- en vrachtverkeer, van 15 oktober 2020 t/m 31 december 2022, volgens de maatregelen op bijlage 1.

 

Een afschrift te zenden aan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

 

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Krimpen aan den IJssel, 6 oktober 2020 Hoogachtend, Namens burgemeester en wethouders, Mr. drs. A.E. Bosker Directeur Ruimte

19 februari 2020

Verkeersbesluit Verbetering doorstroming Algeracorridor Krimpen aan den IJssel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel besluiten om in het kader van het project ‘de Grote Kruising’ een aantal maatregelen te treffen voor de doorstroming Algeracorridor. Dit besluit is genomen gelet de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Zie voor dit besluit www.officielebekendmakingen.nl.

Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.

Rapporten

Tekening bij verkeerbesluit

Doorstroming Algeracorridor, onderzoek naar verkeerslawaai

Advies basisvarianten fietsoversteek Buys Ballotsingel

Verkeersafwikkeling tijdelijke situatie Boerhaavelaan Nieuwe Tiendweg

Onderzoek luchtkwaliteit Boerhaavelaan

28 juni 2019

Verkeersbesluit verlegging wisselstrook
Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel besluiten om de wisselstrook van de Algeracorridor te verleggen en overige maatregelen te treffen om de wisselstrook te realiseren. Dit besluit is genomen gelet de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.
Zie voor dit besluit www.overheid.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.

Rapporten

Inspectierapport flora en fauna bouwterrein N210/C.G. Roosweg

Nota van Inspraak

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek geluid